Trong một số ngành nghề có Điều kiện, pháp luật yêu cầu cần có các Giấy phép con bổ sung cho Ngành nghề hoạt động kinh doanh (như Giấy phép hành nghề Y); hoặc các loại Giấy phép khác liên quan đến sản phẩm kinh doanh (như Giấy phéo An toàn Vệ sinh Thực phẩm, Mã số mã vạch,…). Nếu Doanh nghiệp hoạt động không đáp ứng được yêu cầu sẽ bị Xử lý vi phạm theo Luật định