Các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 tại phần tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp có nhiều sự sửa đổi và bổ sung so với Luật doanh nghiệp năm 2014.  Một số điểm mới nổi bật được phân tích cụ thể dưới đây.

1. Về việc chia công ty (Điều 198 luật doanh nghiệp 2020)

Bổ sung:

 • Công ty TNHH, Công ty cổ phần có thể chia quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới. Luật doanh nghiệp 2020 loại bỏ các trường hợp thành lập công ty mới.
 • Các công ty mới đương nhiên được kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết, quyết định của công ty.

2. Về việc tách công ty (Điều 199 luật doanh nghiệp 2020)

Bổ sung:

 • Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, số lượng thành viên, cổ đông tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên, cổ đông giảm xuống (nếu có); đồng thời đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được tách.
 • Các công ty được tách đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết, quyết định tách công ty.

3. Về việc hợp nhất công ty (Điều 200 luật doanh nghiệp 2020)

Bổ sung:

 • Luật doanh nghiệp 2020 có sửa đổi bổ sung thêm tại khoản 3 như sau: “Công ty bị hợp nhất phải bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Cạnh tranh về hợp nhất công ty”.
 • Sau khi công ty hợp nhất đăng ký doanh nghiệp, công ty hợp nhất đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các công ty bị hợp nhất theo hợp đồng hợp nhất công ty.

Bãi bỏ:

 • Quy định Công ty hợp nhất có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan, thì đại diện hợp pháp của công ty bị hợp nhất phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất.
 • Cấm các trường hợp hợp nhất mà theo đó công ty hợp nhất có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan.

4. Về việc sáp nhập công ty (Điều 201 luật doanh nghiệp 2020)

Bổ sung: Các công ty nhận sáp nhập đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ, và lợi ích hợp pháp của các công ty bị sáp nhập theo hợp đồng sáp nhập.

5. Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính (Điều 203 luật doanh nghiệp 2020)

Thay đổi:

 • Rút ngắn thời gian thực hiện nghĩa vụ của cơ quan đăng ký kinh doanh liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc.
 • Rút ngắn thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh, cụ thể: doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

6. Về chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân (Điều 205 luật doanh nghiệp 2020)

 • Luật doanh nghiệp năm 2020 lần đầu tiên cho phép doanh nghiệp tư nhân ngoài được chuyển đổi thành Công ty TNHH thì còn được chuyển đổi thành Công ty cổ phần và Công ty hợp danh được quy định tại Điều 205 Luật doanh nghiệp năm 2020.

Thay vì phải chuyển đổi thành Công ty TNHH rồi mới được chuyển thành Công ty cổ phần thì nay các thủ tục đã đỡ tốn kém thời gian và chi phí hơn.

7. Về tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh (Điều 207 luật doanh nghiệp 2020)

Giải thể doanh nghiệp, luật doanh nghiệp 2020

Luật doanh nghiệp năm 2020 bổ sung thêm trường hợp:

 • Ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh một, một số ngành, nghề kinh doanh hoặc trong một số lĩnh vực theo yêu cầu của tòa án.

Các doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý về quy định, bởi đây là các quy định bổ sung có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của doanh nghiệp.

8. Về trình tự thủ tục hồ sơ giải thể doanh nghiệp (Điều 208 luật doanh nghiệp 2020)

 • Thông báo giải thể doanh nghiệp.
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp, danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động khi quyết định giải thể doanh nghiệp.

Đây là quy định nhằm bảo vệ người lao động trong doanh nghiệp khi doanh nghiệp thực hiện giải thể, tuy nhiên đây được xác định là một trong những công việc cần phải thực hiện của doanh nghiệp khi giải thể.

Ngoài ra, Luật doanh nghiệp năm 2020 không yêu cầu có “Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có)” và “giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” trong hồ sơ giải thể nữa.

Quy định mới về giải thể, phá sản, tổ chức lại doanh nghiệp.

Citi & Partners

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *