Citi & Partners đã vinh dự làm việc và hỗ trợ nhiều Doanh nghiệp với nhiều quy mô khác nhau. Dưới đây là một số nhãn hiệu đã được đăng ký thành công:

khach-hang-doi-tac-citi-partners