ĐIỂM MỚI VỀ QUY ĐỊNH TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP NĂM 2021

Các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 tại phần tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp có nhiều sự sửa đổi và bổ sung so với Luật doanh nghiệp năm […]